>> Strona główna
>> Aktualności
>> Varia
>> Akty prawne
>> Modlitwy
>> Regulamin cmentarza2.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI z dnia 1 sierpnia 2001 r.
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. (Dz. U. Nr 90, poz. 1013


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za utrzymanie i za­rządzanie cmentarzem prowadzą następującą dokumentację:

1) księgę wieczystą osób pochowanych na cmentarzu, w układzie rocznikowym,

2) księgę grobów,

3) alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu, w układzie rocznikowym - zwaną dalej "księgami cmentarnymi".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) miejsce pochowania - dokładnie określone miejsce według planu zagospodarowania terenu cmentarza (kwatera, rząd, grób),

2) numer ewidencyjny - numer przypisany osobie pochowanej na cmentarzu zgodny z liczbą porządkową zapisu w księdze, o któ­rej mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. 1. Księga wieczysta zawiera następujące dane dotyczące osób pochowanych na cmentarzu:

1) nazwisko i imię,

2) nazwisko rodowe,

3) stan cywilny,

4) datę i miejsce urodzenia,

5) datę i miejsce zgonu,

6) przyczynę zgonu,

7) imiona i nazwiska rodziców,

8) wiek,

9) datę pochowania, 10)miejsce pochowania,

11) w przypadku ekshumacji i przeniesienia do innego grobu -datę i miejsce ponownego pochowania,

12) numer ewidencyjny,

13) rodzaj grobu (ziemny lub murowany).

2. Księga, o której mowa w ust. 1, zawiera również informacje o osobach lub organach uprawnionych do pochowania.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, są wpisywane na pod­stawie karty zgonu.

4. Zamknięcia księgi, o której mowa w § 1 pkt 1, dokonuje się z chwilą wpisu ostatniej osoby pochowanej na cmentarzu w danym roku kalendarzowym.

§ 4. 1. Księga, o której mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) numer ewidencyjny,

2) nazwisko i imię osoby lub osób pochowanych w grobie,

3) datę pochowania,

4) rodzaj grobu (ziemny lub murowany),

5) miejsce pochowania,

6) adnotację o wpisie nagrobka do rejestru zabytków.

2. Księga grobów prowadzona jest dla wszystkich grobów, a dane wymienione w ust. 1 dotyczą wszystkich zmarłych osób pochowa­nych w danym grobie. § 5. Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:

1) nazwisko i imię osoby pochowanej na cmentarzu,

2) miejsce pochowania,

3) numer ewidencyjny.

§ 6. 1. Wpisów do księgi, o której mowa w § 1 pkt 1, dokonuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia pochowania osoby na cmentarzu. 2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w kolejności przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu.

§ 7. Numerację wpisów do ksiąg, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, rozpoczyna się na początku roku kalendarzowego od numeru 1 i kończy się numerem nadanym ostatniemu wpisowi w danym roku kalendarzowym.

§ 8. Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, sporządza się na podstawie zamkniętej księgi wieczystej osób pochowanych na cmentarzu.

§ 9.1. Wpisy w księgach cmentarnych dokonywane są pismem ręcz­nym w sposób staranny, czytelny i trwały. Pisownia poszczególnych wyrazów nie może budzić wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną, z wyjątkiem pisowni nazwisk, która może uwzględniać również pisownię tradycyjną, używaną przez osobę noszącą określone nazwisko.

2. W księgach cmentarnych nazwiska i imiona osób oraz nazwy miejscowości wpisuje się w pełnym brzmieniu bez skrótów. Nazwy miejscowości wpisuje się ponadto w brzmieniu obecnie obowiązującym.

3. Nazwę miejscowości położonej za granicą wpisuje się w księgach cmentarnych w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim. Obok nazwy miejscowości można wpisać w nawiasie nazwę państwa.

4. Pomyłki powstałe przy dokonywaniu wpisów do ksiąg cmentarnych wykreśla się linią ciągłą w sposób uniemożliwiający odczytanie wyrazu wykreślonego. Prawidłowe brzmienie wyrazu wykreślonego wpisuje się w rubryce „uwagi".

§ 10. 1. Nazwiska do ksiąg cmentarnych wpisuje się w pierwszym przypadku liczby pojedynczej, bez zwyczajowo używanych nazwisk z przyrostkami w formie żeńskiej: -owa, -ina, -ówna, -anka.

2. Nazwiska zakończone na: -ski, -cki, -dzki wpisuje się z zachowaniem rodzaju żeńskiego lub męskiego, w zależności od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety, czy mężczyzny.

3. Nazwisko w postaci przymiotnika wpisuje się do ksiąg cmentarnych z zachowaniem rodzaju żeńskiego lub męskiego, w zależności od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety, czy mężczyzny.

§ 11. Daty wpisuje się do ksiąg cmentarnych słownie i cyframi arabskimi umieszczonymi w nawiasie w kolejności: rok, miesiąc, dzień. § 12. 1. W księgach cmentarnych strony zapisuje się kolejno, nie pozostawiając stron nie zapisanych.

2. Nie zapisane kolejno w księgach cmentarnych strony z powodu wad technicznych przekreśla się, wpisując adnotację o przyczynie przekreślenia strony.

§ 13. Jeżeli w danym roku kalendarzowym nie zostały wykorzystane wszystkie strony ksiąg cmentarnych, księgi te można wykorzystywać w latach następnych.

§ 14. 1. Wpisów do ksiąg cmentarnych dokonuje osoba lub osoby upoważnione do tego przez osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie cmentarzem. 2. Każdy wpis do ksiąg cmentarnych osoba upoważniona potwierdza swoim podpisem.

§ 15. 1. Księgi cmentarne mogą być prowadzone pomocniczo również przy wykorzystaniu urządzeń i systemów informatycznych.

2. Dane zgromadzone w systemie informatycznym podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

3. Urządzenia i systemy informatyczne służące do prowadzenia ksiąg cmentarnych powinny podlegać zabezpieczeniom sprzętowym i programowym uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.

§ 16. 1. Osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie cmentarzem przechowują księgi cmentarne bezterminowo.

2. Księgi cmentarne powinny być przechowywane w pomieszczeniu zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich.

3. Pomieszczenie, w którym są przechowywane księgi cmentarne, powinno być w miarę możliwości wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy oraz w urządzenia kontrolujące temperaturę i wilgotność powietrza.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

M. Biernacki

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji