>> Strona główna
>> Aktualności
>> Varia
>> Akty prawne
>> Modlitwy
>> Regulamin cmentarzaROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z pózn.zm.2)) zarządza sie, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie określa:

1) wymagania, jakie musza spełniać cmentarze i usytuowanie terenu cmentarza;

2) sposób ustalania powierzchni cmentarza;

3) rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, jakim musi odpowiadać ich zagospodarowanie;

4) wymagania, jakim musza odpowiadać groby oraz inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

§ 2

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) grobie ziemnym- należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa sie trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemia;

2) grobie murowanym- należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa sie trumnę ze zwłokami lub urnę;

3) grobie rodzinnym- należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

4) katakumbach- należy przez to rozumieć pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

5) kolumbarium- należy przez to rozumieć budowle z niszami przeznaczonymi do składania urn.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej- budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz.1600.

§ 3

Cmentarze projektuje sie i utrzymuje jako tereny o założeniu parkowym.

§ 4

Usytuowanie terenu cmentarza powinno wykluczać mo4liwosc wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w szczególności powinno spełniać wymagania, wskazane w przepisach określających, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

§ 5

Ogrodzenie terenu cmentarza powinno być wykonane z trwałego materiału. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa ni4 1,5 m.

§ 6

Powierzchnie grzebalna stanowią miejsca przeznaczone:

1) na groby ziemne i murowane;

2) do składania zwłok i szczątków w katakumbach i kolumbariach.

§ 7

1. Przy obliczaniu powierzchni cmentarza należy uwzględnić powierzchnie grzebalna oraz:

1) powierzchnie zieleni o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, w szczególności trawniki, 4ywopłoty, krzewy i drzewa;

2) drogi i ciągi piesze lub pieszo- jezdne;

3) place i miejsca postojowe, jeżeli nie zostały zapewnione poza terenem cmentarza;

4) miejsca przeznaczone na gromadzenie odpadów, umożliwiające ich selektywną zbiórkę;

5) punkty czerpalne wody;

6) teren niezbędny pod kostnice lub dom przedpogrzebowy, którego wielkość i funkcje są uzależnione od potrzeb lokalnych;

7) ogólnodostępne ustępy, jeżeli nie zostały zapewnione poza terenem cmentarza, w jego bliskim sąsiedztwie.

2. W uzasadnionych lokalnymi potrzebami przypadkach, obliczając powierzchnie cmentarza, należy uwzględnić również:

1) kaplice;

2) zaplecze administracyjno- gospodarcze.

§ 8

Przy obliczaniu powierzchni grzebalnej cmentarza należy uwzględnić:

1) przewidywana przeciętna roczna liczbę pochówków na tym cmentarzu;

2) wymagania określone w art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

3) częstotliwość przedłużania okresu, po którym mo4liwe jest ponowne użycie grobu, o dalsze okresy dwudziestoletnie, w stosunku do przewidywanej liczby poszczególnych rodzajów grobów oraz powierzchni przez nie zajmowanej.

§ 9

1. Do cmentarza należy zapewnić dojścia i dojazdy przystosowane do sposobu jego użytkowania.

2. Miejsca postojowe, a także dojścia i dojazdy do powierzchni grzebalnych, powinny posiadać nawierzchnie utwardzona, urządzona w sposób uniemożliwiający odpływ wód opadowych na miejsce przeznaczone na groby ziemne i murowane.

3. Drogi, ciągi piesze i pieszo-jezdne powinny być dostosowane do obciążenia i natężenia ruchu zależnego od potrzeb i uwarunkowań lokalnych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 10

1. Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:

1) pojedyncze, w których składa sie trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;

2) pozostałe pojedyncze, w których składa sie trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;

3) pojedyncze, w których składa sie urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

2. Groby murowane powinny mieć następujące minimalne wymiary:

1) pojedyncze, w których składa sie trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;

2) pojedyncze, w których składa sie urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

3. Groby murowane wielo-urnowe, w których składa sie urny, powinny mieć wymiary nieprzekraczające wymiaru grobu murowanego pojedynczego, określonego w ust. 2 pkt. 1.

4. Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powinno być założone sklepienie.

5. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego przeznaczonego do składania trumien wykonuje sie podmurówkę dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolacje, o grubości co najmniej 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.

§ 11

1. W zale4nosci od warunków gruntowych i wodnych można stosować pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,3 m albo murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m.

2. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad druga powinna wynosić co najmniej 2,5 m. Dla każdej następnej trumny grób powinien być głębszy o 0,8 m.

3. Groby rodzinne ziemne, w których trumny maja być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć następujące minimalne wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), niezale4nie od głębokości grobu.

4. Groby rodzinne murowane, w których trumny maja być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć oddzielne dla każdej trumny komory o minimalnych wymiarach: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m.

Komory powinny być od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m, niezale4nie od głębokości grobu.

5. Dopuszcza sie tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, których minimalna długość dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobów murowanych – 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością szerokości określonych w ust. 3 i 4.

6. W ka4dym przypadku odległość miedzy najwy4szym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza ni4 0,5 m.

§ 12

W grobach murowanych dno grobu mo4e być ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mieć spadek jednokierunkowy; w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią.

§ 13

1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

2. Przejścia miedzy grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

§ 14

Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.

§ 15

Nisza w kolumbariach powinna mieć następujące minimalne wymiary: 0,4 m głębokości, 0,4 m szerokości i 0,4 m wysokości.

§ 16

1. Usytuowanie katakumb powinno wykluczać możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie.

2. Nisza w katakumbach powinna mieć wymiary w poziomie co najmniej 2,0 m na 1,0 m i nie mniej niż 0,9 m wysokości. Każda nisza powinna być oddzielona od sąsiedniej ściana o grubości co najmniej 0,06 m i posiadać system odprowadzania gazów i odcieków w sposób nieszkodliwy dla otoczenia oraz uniemożliwiający dostęp do nisz insektom i gryzoniom. Po złożeniu zwłok każda nisze nale4y natychmiast zamurować.

§ 17

Wymiary grobów, nisz w katakumbach i kolumbariach podane w rozporządzeniu są wymiarami w świetle.

§ 18

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje sie do cmentarzy, grobów i innych miejsc pochówku zwłok i szczątków istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków urządzane na częściach cmentarzy, o których mowa w ust. 1, zagospodarowanych lub powstałych w wyniku rozbudowy takich cmentarzy po dniu wejścia w życie rozporządzenia, muszą spełniać wymagania określone w przepisach § 10- 16.

§ 19

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER INFRASTRUKTURY w porozumieniu MINISTER ZDROWIA Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 299, z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 153, poz.1783), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 160